Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Modernizacja SUW

5 stycznia 2013 r. o godz. 10:00 odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej i rozbudowanej Stacji Uzdatniania Wody w Przeciszowie.

Uroczystość otwarcia była połączona z poświęceniem obiektu przez Księdza Proboszcza parafii p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie oraz prezentacją zmodernizowanego obiektu SUW w Przeciszowie.

-

Krótki opis Inwestycji:

Inwestycja pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeciszów" była inwestycją gminną, a prowadzona była przez GZWiK w Przeciszowie. Współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Inwestycja obejmowała dwa zadania:

  1. "Przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Długiej",
  2. "Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody".

Całkowita kwota operacji wyłoniona z procedur przetargowych wyniosła 5 341 127,71 zł netto, w tym:

  1. "Przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Długiej" - 678 626 zł,
  2. "Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody"- 4 662 501,71 zł.

Operacja w 50% została sfinansowana ze środków gminnych, natomiast druga połowa była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

"Przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Długiej"

w Przeciszowie (od skrzyżowania z ul. Krakowską do granicy z miejscowością Polanka Wielka) to wymiana odcinka rurociągu sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestocementowych na rurociąg z rur PE o łącznej długości 2650 mb, wraz z uzbrojeniem oraz przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowego rurociągu.

Ten projekt przebudowy sieci wodociągowej opracowała Firma Projektowo-Handlowa "ROAD" s.c. z Oświęcimia. Przedmiotowa Inwestycja została zrealizowana przez firmę Zakład Budownictwa i Inżynierii Wodnej WOD-KAN-BUD Sławomir Wójcik z siedzibą w Grojcu. Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją przedmiotowej Inwestycji pełnił Pan inż. Jan Moskała - USŁUGI W BUDOWNICTWIE.

Roboty inwestycyjne w/w zadania zostały rozpoczęte 20.07.2010 r., a zakończone 30.03.2011 r.

Drugie z zadań realizowane w ramach tego projektu to

"Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody"

Stacja Uzdatniania Wody w Przeciszowie oraz jej ujęcia, w następstwie wieloletniej eksploatacji i stopniowego zużycia urządzeń technologicznych, wadliwości instalacji, konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych oraz rosnącymi wymaganiami jakościowymi wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wymusiły potrzebę gruntownej modernizacji.

Modernizacja ukierunkowana była na wprowadzenie rozwiązań poprawiających efektywność i jakość procesu uzdatniania wody w sposób zapewniający optymalizację procesu technologicznego bez wyłączania Stacji Uzdatniania Wody z eksploatacji.

Projekt modernizacji SUW opracowała firma "EKONOMIA" Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

Poprzez Inwestycję osiągnęliśmy m.in.:

  • poprawę jakości wody podawanej do sieci wodociągowej,
  • odnowę części socjalno-biurowej,
  • wprowadzenie urządzeń umożliwiających podczyszczanie wód popłucznych w stopniu wymaganym normami,
  • przedłużenie żywotności i eksploatacji urządzeń,
  • efektywniejsze wykorzystanie energii,
  • poprawę pracy i obsługi zmodernizowanych urządzeń.

W tym celu przebudowaliśmy istniejący budynek "A" Stacji Uzdatniania Wody w Przeciszowie oraz wybudowaliśmy nowy budynek "B" - chlorownię i pomieszczenie lamela. Dokonaliśmy również zagospodarowania otaczającego terenu wraz z wymianą ogrodzenia przy zachowaniu istniejącego układu.

Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Nad realizacją projektu nadzór autorski sprawowała Pracownia Wodno-Chemiczna "Ekonomia" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej. Nad całością realizacji Inwestycji Nadzór Inwestorski sprawował Pan inż. Jan Moskała - USŁUGI W BUDOWNICTWIE.

Roboty związane z realizacją zadania pod nazwa "Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody" rozpoczęto 20.07.2010 r., a zakończono 28.09.2012 r.

Do końca listopada 2012 r. zostały wykonane niezbędne odbiory oraz zgłoszenia wymagane do użytkowania Stacji Uzdatniania Wody.

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...