Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gminny Zakład  Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie zostały przedstawione w niniejszej klauzuli informacyjnej.


KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 4 pkt. 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym Rozporządzeniem ? Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie (32-641), reprezentowany przez Kierownika GZWiK w Przeciszowie, ul. Długa 166.


WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych Administrator Danych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres w jakim Państwa dane będą przetwarzane.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • w celu niezbędnym do realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)- co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora.

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem  profilowania. Administrator nie będzie też przekazywał danych do państwa trzeciego lub innych organizacji międzynarodowych.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie przetwarzają dane osobowe, dla których jest on Administratorem.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej w warunkach przetwarzania danych osobowych a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


KIM JEST INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH I JEGO FUNKCJA

W Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie Administrator Danych  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia.

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w GZWiK w Przeciszowie. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Marta Krajewska - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Długa 166, 32-641 Przeciszów, e-mail: iod@gzwik.przeciszow.pl


PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15)
 2. do sprostowania danych (art. 16)
 3. do usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17),
 4. do ograniczenia przetwarzania (art. 18)
 5. do przenoszenia danych osobowych (art. 20)
 6. do sprzeciwu (art. 21)
 7. do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22)
 8. do zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (art. 33)

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych w Rozporządzeniu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na wskazany adres poczty elektronicznej iod@gzwik.przeciszow.pl  

Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.


 

INFORMACJA DLA OSÓB W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie (32-641), reprezentowany przez Kierownika GZWiK w Przeciszowie, ul. Długa 166, NIP: 549-000-45-73, REGON: 070046370, adres e-mail gzwik@gzwik.przeciszow.pl, tel: +48 33 841-32-27
 2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest  wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych - Pani Marta Krajewska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@gzwik.przeciszow.pl
 3. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na podstawie monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Kierownik GZWiK w Przeciszowie dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu, niszczeniu i kradzieży mienia:
  1. na wniosek osób trzecich;
  2. na wniosek organów prowadzących postępowania;
 5. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 6. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego: sylwetka/postać oraz numery rejestracyjne samochodów.
 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 3-6 tygodni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.
 8. Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 11. Zarejestrowane dane z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 12. Przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego i udostępniane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem 

Lokalizacja kamer: teren Stacji Uzdatniania Wody wraz z przyległym parkingiem przed bramą główną, teren Przepompowni Podlesie wraz z znajdującymi się na nim obiektami.

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...