Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Oferta pracy - odczytywacz wodomierzy

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza nabór na stanowisko pracy:

ODCZYTYWACZ WODOMIERZY

I. Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • dobra znajomość topografii gminy Przeciszów,
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • dobra organizacja czasu pracy, dokładność,
 • prawo jazdy kategorii B.

II. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisku odczytywacz wodomierzy,
 • wymiar czasu pracy: na zastępstwo, pełny wymiar czasu pracy,
 • rodzaj pracy: praca fizyczna.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • dokonywanie odczytów wodomierzy,
 • wystawianie faktur na podstawie odczytów i dostarczanie ich do Odbiorców,
 • współpraca z osobą zajmującą się rozliczeniami z Odbiorcami,
 • kontrola funkcjonowania wodomierzy,
 • zgłaszanie awarii urządzeń i instalacji, będących w administrowaniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie oraz innych niezgodności co do instalacji wodno-kanalizacyjnych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • własnoręcznie podpisane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie obecnej rekrutacji (klauzula zgody i oświadczenie kandydata znajdują się poniżej "Obowiązek informacyjny (dla kandydata w procesie rekrutacji)".

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji na stanowisko Odczytywacz wodomierzy w  Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, 32-641 Przeciszów, ul. Długa 166 (skrzynka pocztowa na ogrodzeniu) w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Odczytywacz wodomierzy" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl, w terminie do dnia 31.01.2023 r. do godz. 9:00.  Decyduje data i godzina wpływu do zakładu. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie pod nr tel. (33) 841-32-27. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Kierownik Zakładu.

VII. Postępowanie rekrutacyjne:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru i zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

VIII. Informacje o wyniku naboru:

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie https://www.gzwik.przeciszow.pl, na stronie internetowej BIP GZWiK w Przeciszowie https://bip.malopolska.pl/gzwwprzeciszowej oraz na tablicy ogłoszeń GZWiK w Przeciszowie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

IX. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej BIP GZWiK w Przeciszowie https://bip.malopolska.pl/gzwwprzeciszowej. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (dla kandydata w procesie rekrutacji):

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1), dalej RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi osób ubiegających się o zatrudnienie w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie (32-641) przy ul. Długiej 166, (dalej jako: "Administrator").

Z Administratorem można się kontaktować:

 1. listownie: ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów,
 2. drogą e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl,
 3. telefonicznie: (+48) 33 841-32-27.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się mailowo: iod@gzwik.przeciszow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 ze zm.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 221 § 1 pkt. 4-6 KP oraz na podstawie art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia (UE) 2016/679 w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1-3 KP,  natomiast pozostałe dane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679), która może zostać odwołana w każdym czasie.  Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest niemożność wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji, to znaczy poinformowania wybranych kandydatów o wyniku rekrutacji. Jeżeli przekazane przez Panią/Pana dokumenty nie zostaną odebrane w ciągu 1 miesiąca  od zakończenia procesu rekrutacji, zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych oraz zbioru papierowego Administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania (poprawiania), usunięcia po upływie okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informuję również Panią/Pana, iż stosownie do art. 15 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 jest Pani/ Pan uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe  Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Informuję również, iż stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679  za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.  W celu realizacji praw prosimy o złożenie wniosku w formie pisemnej na wskazany powyżej adres e-mail Inspektora Ochrony Danych lub Administratora Danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do udziału w procesie rekrutacji, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe a także dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. Policji, Prokuraturze).

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

10. Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o  którym mowa w  art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia (UE) 2016/679. Pani/Pana dane nie będą profilowane.


Klauzula zamieszczana w ogłoszeniu rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV podpisanej klauzuli o odpowiedniej treści:

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679, wyrażam zgodę Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych w zakresie szerszym niż wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221).


1 Wypełnić w przypadku, kiedy kandydat dołącza do dokumentacji rekrutacyjnej dane osobowe w zakresie szerszym niż wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221) (np. miejsce zamieszkania, zdjęcie)  

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...