Taka możliwość istnieje w uzasadnionych przypadkach tj:

 1. poboru i wykorzystywania wody jako surowca do celów produkcyjnych i/lub technologicznych, nie wytwarzającego ścieków,
 2. poboru i wykorzystywania wody bezpowrotnie zużytej na terenie własnych nieruchomości do celów np. rolniczych, ogrodniczych oraz napełniania basenów przydomowych,
 3. poboru i wykorzystywania wody w innych uzasadnionych sytuacjach, gdzie woda jest zużywana i nie odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej.

W celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem bezpowrotnie zużytej wody za pomocą dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług, należy:

 • złożyć w tutejszym Zakładzie wniosek wraz z planem sytuacyjnym przedstawiającym propozycję lokalizacji przedmiotowego wodomierza (szkic) i uzyskać jego akceptację (odpowiedz na wniosek zostanie udzielona do 14 dni od dnia złożenia),
 • wykonać montaż wodomierza dodatkowego z uwzględnieniem wytycznych wydanych przez GZWiK w Przeciszowie,
 • zgłosić do GZWiK w Przeciszowie wykonanie zamontowania wodomierza dodatkowego, celem sprawdzenia prawidłowości zainstalowania oraz dokonania odbioru technicznego i zaplombowania urządzenia.

Ponadto informujemy, że:

 1. Instalacja, utrzymanie, wymiana oraz legalizacja wodomierza dodatkowego leży w całości po stronie Odbiorcy usług.
 2. Odbiór przedmiotowego wodomierza wykonuje wyłącznie Dostawca wody.
 3. W przypadku niesprawności dodatkowego wodomierza, za okres niesprawności, do czasu usunięcia awarii bądź wymiany, nie będzie odliczana ilość wody bezpowrotnie zużytej od ilości odprowadzonych ścieków.
 4. Przedmiotowy wodomierz może być zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym, w miejscu uniemożliwiającym pobór wody na cele inne aniżeli jej wnioskowane przeznaczenie (bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny lub w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie przedmiotowej nieruchomości lub w budynku gospodarczym bez instalacji kanalizacji sanitarnej). Parametry techniczne, miejsce i sposób montażu dodatkowego wodomierza muszą zostać uzgodnione z GZWiK w Przeciszowie oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Wielkość i parametry wodomierza należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia i wydajności przyłącza.
 6. Zainstalowany wodomierz traktowany jest wówczas jako punkt pomiarowy poboru wody tj. odczytywany i rozliczany, a tym samym pobierana jest opłata abonamentowa zgodnie z obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzoną przez organ regulacyjny, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 7. W uzasadnionych przypadkach Odbiorca ścieków może odmówić możliwości rozliczania odprowadzanych ścieków na podstawie różnic wskazań wodomierzy i wówczas rozliczanie ilości odprowadzanych ścieków nastąpi na podstawie wskazań przepływomierza, którego koszt nabycia, zainstalowania i utrzymanie leży po stronie Odbiorcy usług (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U. 2020 poz. 2028 z późn. zm.).

Przewidywane koszty montażu dodatkowego wodomierza, to w szczególności:

 • koszt dostosowania wewnętrznej instalacji wodociągowej,
 • koszt zakupu wodomierza wraz z jego montażem.

Uwaga: Podczas napełniania basenów ogrodowych wodą z sieci wodociągowej zaleca się wykonywanie czynności napełniania tych zbiorników w sposób powolny, stabilnym strumieniem wody w celu uniknięcia zwiększonych prędkości wody w sieci. W/w czynności należy wykonywać pod jego ciągłą kontrolą.