Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie informuje, iż w myśl art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2018.0.1152 t.j. z póź. zm.) istnieje możliwość rozliczania ilości odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej za pomocą dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

Taka możliwość istnieje w uzasadnionych przypadkach tj:

 1. poboru i wykorzystywania wody jako surowca do celów produkcyjnych i/lub technologicznych, nie wytwarzającego ścieków,
 2. poboru i wykorzystywania wody bezpowrotnie zużytej na terenie własnych nieruchomości do celów np. rolniczych, ogrodniczych oraz napełniania basenów przydomowych,
 3. poboru i wykorzystywania wody w innych uzasadnionych sytuacjach, gdzie woda jest zużywana i nie odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej.

W celu rozliczania ilości odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem bezpowrotnie zużytej wody za pomocą dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług, należy:

 • złożyć w tutejszym Zakładzie wniosek wraz z planem sytuacyjnym przedstawiającym propozycję lokalizacji przedmiotowego wodomierza (szkic) i uzyskać jego akceptację (odpowiedz na wniosek zostanie udzielona do 14 dni od dnia złożenia),
 • wykonać montaż wodomierza dodatkowego z uwzględnieniem wytycznych wydanych przez GZWiK w Przeciszowie,
 • zgłosić do GZWiK w Przeciszowie wykonanie zamontowania wodomierza dodatkowego, celem sprawdzenia prawidłowości zainstalowania oraz dokonania odbioru technicznego i zaplombowania urządzenia.

Ponadto informujemy, że:

 1. Instalacja, utrzymanie, wymiana oraz legalizacja wodomierza dodatkowego leży w całości po stronie Odbiorcy usług.
 2. Odbiór przedmiotowego wodomierza wykonuje wyłącznie Dostawca wody.
 3. W przypadku niesprawności dodatkowego wodomierza, za okres niesprawności, do czasu usunięcia awarii bądź wymiany, nie będzie odliczana ilość wody bezpowrotnie zużytej od ilości odprowadzonych ścieków.
 4. Przedmiotowy wodomierz może być zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym, w miejscu uniemożliwiającym pobór wody na cele inne aniżeli jej wnioskowane przeznaczenie (bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny lub w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie ogrodu lub w pomieszczeniu gospodarczym). Parametry techniczne, miejsce i sposób montażu dodatkowego wodomierza muszą zostać uzgodnione z GZWiK w Przeciszowie oraz wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Wielkość i parametry wodomierza należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia i wydajności przyłącza.
 6. Zainstalowany wodomierz traktowany jest wówczas jako punkt pomiarowy poboru wody tj. odczytywany i rozliczany, a tym samym pobierana jest opłata abonamentowa zgodnie z obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzoną przez organ regulacyjny, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 7. W uzasadnionych przypadkach Odbiorca ścieków może odmówić możliwości rozliczania odprowadzanych ścieków na podstawie różnic wskazań wodomierzy i wówczas rozliczanie ilości odprowadzanych ścieków nastąpi na podstawie wskazań przepływomierza, którego koszt nabycia, zainstalowania i utrzymanie leży po stronie Odbiorcy usług (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U. 2018.0.1152 t.j. z póź. zm.).

Przewidywane koszty montażu dodatkowego wodomierza, to w szczególności:

 • koszt dostosowania wewnętrznej instalacji wodociągowej,
 • koszt zakupu wodomierza wraz z jego montażem.

Uwaga: Podczas napełniania basenów ogrodowych wodą z sieci wodociągowej zaleca się wykonywanie czynności napełniania tych zbiorników w sposób powolny, stabilnym strumieniem wody w celu uniknięcia zwiększonych prędkości wody w sieci. W/w czynności należy wykonywać pod jego ciągłą kontrolą.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie informuje, że świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym na terenie Gminy Przeciszów.

Mieszkaniec składając zlecenie jest zobowiązany zapewnić dojazd beczkowozu do szamba i udostępnić do niego dostęp poprzez otwarcie pokrywy.

GZWiK w Przeciszowie świadczy usługę odbioru ścieków w postaci płynnej, umożliwiającej ich wypompowanie przez samochód asenizacyjny. Pracownicy obsługi beczkowozu nie rozcieńczają, nie mieszają i nie rozdrabniają zawartości szamba.

Usługa odbioru nieczystości ciekłych odbywa się tylko we wtorki, a w przypadku święta przypadającego we wtorek, usługa jest świadczona w kolejny dzień roboczy. W przypadku wystąpienia awarii samochodu asenizacyjnego, zgłoszone zlecenia zostaną zrealizowane niezwłocznie po jej usunięciu.

Podstawą wykonania usługi jest złożenie pisemnego zlecenia w siedzibie naszego Zakładu lub telefonicznie pod nr. tel. 33 8413227. W przypadku telefonicznego zgłoszenia usługi, należy kierowcy uzupełnić zlecenie w formie pisemnej.

Uwaga: niedostosowanie się do powyższych wymogów spowoduje odmowę wykonania usługi.

Cena jednego przejazdu wozu asenizacyjnego na terenie Gminy wynosi 70,96 zł netto. Do ceny transportu należy doliczyć 6,99 zł za każdy m3 odebranych ścieków, max. 4 m3 na jeden kurs. Do rachunku należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

Przykład:

Cena odbioru i wywozu 4 m3 ścieków = [70,96 zł + (6,99 zł x 4 m³)] = 98,92 zł + 8% VAT = 106,83 zł brutto.

Procedura związana z podłączeniem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach inwestycji
”Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV”

Korzystanie ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej niesie za sobą wiele korzyści m.in. mniejsze koszty użytkowania w stosunku do zbiornika bezodpływowego, większy komfort użytkowania oraz podniesienie walorów ekologicznych.

Informujemy, że roboty budowlane związanych z prowadzoną inwestycją ”Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV” zostały zakończone oraz dokonano wymaganych prawem budowlanym zgłoszeń zakończenia budowy w Powiatowym i Wojewódzkim Inspektoracie Budowlanym, do których nie wniesiono sprzeciwu.

Teren skanalizowania obejmuje północną i wschodnią część Przeciszowa tj. ulice: Jazowa, Boconek, częściowo Krakowska, Szkolna, Stroma, Dębowa, Jesionowa, Wąska, Cicha, Topolowa, Nawsie i Kolonia.

Niniejszym informujemy mieszkańców objętych projektem o możliwości podłączenia się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437 z późn. zm.) art. 15 ust. 2 koszt budowy przyłącza spoczywa na właścicielu posesji.


INFORMACJA o zasadach podłączania posesji do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej:

 1. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez GZWiK w Przeciszowie, innego wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia lub właściciela nieruchomości posiadającego niezbędną wiedzę techniczną w tym zakresie, wykonującego przyłącze na własne potrzeby.
 2. W przypadku budowy przyłącza przez GZWiK w Przeciszowie należy złożyć pisemne zlecenie wykonania robót budowlanych w GZWiK oraz ustalić możliwy termin. W ramach zlecenia Zleceniodawca może ustaloną część robót wykonać we własnym zakresie.
 3. W przypadku budowy przyłącza przez innego wykonawcę należy zawrzeć z nim umowę na wykonanie przyłącza oraz ustalić zasady prowadzenia robót budowlanych.
 4. Po włączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy zmienić dotychczasowy sposób użytkowania zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) lub go zlikwidować.
 5. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać w oparciu o istniejący projekt (do wglądu w siedzibie GZWiK w Przeciszowie, UG w Przeciszowie lub na stronie internetowej
  https://bip.malopolska.pl/ugprzeciszow,a,1397975,budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-gminy-przeciszow-etap-iv-i-v.html
  •   Zał. 14a – Dokumentacja budowlana.rar (Dokumentacja budowlana – etap IV Przeciszów/Projekt Wykonawczy/projekt wyk – tom II cz 1- pdf/część graficzna a następnie należy odnaleźć swój zakres rys. 2.1 – rys. 2.10)

  lub

  • Zał. 14a – Dokumentacja budowlana.rar (Dokumentacja budowlana – etap IV Przeciszów/Projekt Bud.Wyk. -uzupełnienie/Projekt budowlano wykonawczy/ Projekt budowlano-wykonawczy a następnie należy odnaleźć swój zakres rys. 2.4 – rys. 2.11),

  zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

 6. Właściciele budynków, których podłączenie nie jest przewidziane w zrealizowanym projekcie (dokumentacja nie zawiera projektu danego przyłącza), a nie wymaga rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, muszą wystąpić do GZWiK w Przeciszowie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych i przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz opracować projekt przyłącza.
 7. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV fi 160 x 4,0 mm w terenie zielonym lub fi 160 x 4,7 mm w terenie jezdnym, z zachowaniem normowego spadku.
 8. W miejscach zmiany kierunku trasy przyłącza, zmiany spadków kanału oraz w miejscu połączenia rur odpływowych (w przypadku kilku odpływów z budynku) należy zabudować studnie rewizyjne tworzywowe fi 425 mm. Na trasie przyłącza nie wolno stosować trójników ani kolanek.
 9. Uprzejmie przypominamy, że w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437 z późn. zm.) zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 
 10. Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego, przed jego zasypaniem, należy zlecić uprawnionemu geodecie konieczność pomiaru geodezyjnego ułożonego przyłącza, a GZWiK w Przeciszowie zgłosić gotowość dokonania odbioru technicznego przedmiotowego przyłącza.
 11. Odbiór wykonanych robót (przyłączenia do sieci) zostanie dokonany w terminie uzgodnionym z GZWiK w Przeciszowie i zakończony protokołem technicznego odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego.
 12. Po pozytywnym odbiorze technicznym należy niezwłocznie dostarczyć geodezję powykonawczą i podpisać umowę o odprowadzanie ścieków pomiędzy właścicielem posesji, a GZWiK w Przeciszowie.
 13. W razie uszkodzenia infrastruktury technicznej podczas wykonywania robót budowlanych związanych z włączeniem się do sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie lub przez firmę zewnętrzną, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bezzwłocznego naprawienia tej szkody na własny koszt.

W przypadku nie dostosowania się do powyższych wytycznych, przyłącze kanalizacji sanitarnej nie zostanie odebrane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w GZWiK w Przeciszowie pod numerem telefonu: 33 841-32-27 – osoby do kontaktu: p. Katarzyna Jargus, p. Rafał Warzecha.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą elementów faktury za dostarczanie wody i odbiór ścieków dostarczanej naszym Klientom.

Data 11.10.2017
Wielkość pliku 565.07 KB
Pobierz 381

Za twardość wody uważa się cechę wody, która określa ogólną zawartość w niej jonów wapnia i magnezu. Ich stężenie wyraża się w mmol/l lub w stopniach twardości. Twardość wody dzieli się na: twardość nietrwałą (przemijającą, węglanową) i trwałą.

 • Twardość nietrwała spowodowana jest głównie przez sole kwaśne kwasu węglowego czyli wodorowęglany. Są one nietrwałe termicznie i podczas ogrzewania przekształcają się do nierozpuszczalnych w wodzie węglanów (wytrącanie się kamienia kotłowego).
 • Twardość trwała spowodowana jest przez sole innych kwasów (głównie chlorki), ale też siarczany, azotany i inne, które są trwałe również po przegotowaniu wody.

 Twardość wody wyraża się w trzech różnych skalach:

 1. stopniach niemieckich (°n lub °d) - 1 °n = 10,00 mg CaO w 1 litrze wody oraz 1 °n = 17,86 mg CaCO3 w 1litrze wody,
 2. stopniach francuskich (°f) - 1 °f = 10,00 mg CaCO3 w 1 litrze wody,
 3. milivalach na litr (mval/l) - 1 mval = 1 miligramorównoważnik (0,5 milimol) jonów Ca2+ oraz 1 mval = 50 mg CaCO3 w 1 litrze wody.

Twardość wód naturalnych waha się w szerokich granicach, które można określić jako sięgające od 1 do 20 mmol/l. Wody uzdatniane mogą mieć twardość bliską 0 mmol/l.

Higieniczno-sanitarne znaczenie twardości wody do spożycia może być traktowane jako czynnik drugorzędny. Jedynie w przypadkach, gdy ilość soli magnezowych jest bardzo duża może to wpływać na smak wody lub wywoływać przejściowe biegunki. Wody bardzo miękkie jak również bardzo twarde mogą być używane do spożycia bez ujemnego wpływu na zdrowie ich konsumentów.

Z gospodarczo-przemysłowego punktu widzenia woda twarda jest niepożądana ze względu na duże straty mydła w gospodarstwach domowych oraz przemyśle i łatwość tworzenia osadów w postaci kamienia. Poza tym twarda woda powoduje niekiedy podrażnienia przy częstym myciu. Dlatego też zalecane jest, aby woda do celów gospodarczych i do spożycia nie wykazywała twardości większej od 500 mg/l CaCO3.

Typowa twardość wody użytkowej (kranowej) wynosi ok. 10 °n. Woda poniżej 5 °n jest uważana za bardzo miękką, zaś woda powyżej 30 °n jest uważana za bardzo twardą. Twardość wody do spożycia wg norm polskich powinna wynosić 60-500 mg CaCO3/dm3.

Skala twardości ogólnej wody:

Woda Skala
(°n) (mg CaCO3/dm3) (mval/dm3)
Bardzo miękka 0-5 0-85 0-1,78
Miękka 5-10 85-170 1,78-3,57
Średnio twarda 10-20 170-340 3,57-7,13
Twarda 20-30 340-510 7,13-10,7
Bardzo twarda >30 >510 >10,7

Twardość wody w sieci wodociągowej w Przeciszowie:

Woda Skala
(°n) (mg CaCO3/dm3) (mval/dm3)
Miękka / Średnio twarda 7,84-11,2 130-200 2,8-4

Data 2.07.2018
Wielkość pliku 225.47 KB
Pobierz 1 737

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gminny Zakład  Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie zostały przedstawione w niniejszej klauzuli informacyjnej.


KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 4 pkt. 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym Rozporządzeniem – Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie (32-641), reprezentowany przez Kierownika GZWiK w Przeciszowie, ul. Długa 166.


WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych Administrator Danych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres w jakim Państwa dane będą przetwarzane.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • w celu niezbędnym do realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)- co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora.

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem  profilowania. Administrator nie będzie też przekazywał danych do państwa trzeciego lub innych organizacji międzynarodowych.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie przetwarzają dane osobowe, dla których jest on Administratorem.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej w warunkach przetwarzania danych osobowych a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


KIM JEST INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH I JEGO FUNKCJA

W Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie Administrator Danych  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia.

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w GZWiK w Przeciszowie. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Marta Krajewska - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Długa 166, 32-641 Przeciszów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15)
 2. do sprostowania danych (art. 16)
 3. do usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") (art. 17),
 4. do ograniczenia przetwarzania (art. 18)
 5. do przenoszenia danych osobowych (art. 20)
 6. do sprzeciwu (art. 21)
 7. do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22)
 8. do zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (art. 33)

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych w Rozporządzeniu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na wskazany adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

INFORMACJA DLA OSÓB W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie (32-641), reprezentowany przez Kierownika GZWiK w Przeciszowie, ul. Długa 166, NIP: 549-000-45-73, REGON: 070046370, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: +48 33 841-32-27
 2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest  wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych - Pani Marta Krajewska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
 3. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na podstawie monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Kierownik GZWiK w Przeciszowie dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu, niszczeniu i kradzieży mienia:
  1. na wniosek osób trzecich;
  2. na wniosek organów prowadzących postępowania;
 5. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 6. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego: sylwetka/postać oraz numery rejestracyjne samochodów.
 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 3-6 tygodni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.
 8. Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 11. Zarejestrowane dane z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 12. Przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego i udostępniane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem 

Lokalizacja kamer: teren Stacji Uzdatniania Wody wraz z przyległym parkingiem przed bramą główną, teren Przepompowni Podlesie wraz z znajdującymi się na nim obiektami.

Stacja Uzdatniania Wody

telefon całodobowy:
33 841-32-27

awarie wodociągowe:
512-372-068

....

fb40ext

 

Początek strony