Korzystanie ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej niesie za sobą wiele korzyści - m.in. mniejsze koszty użytkowania w stosunku do zbiornika bezodpływowego, większy komfort użytkowania oraz podniesienie walorów ekologicznych.

”Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV”.

Informujemy, że do końca czerwca 2019 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z prowadzoną inwestycją ”Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów– etap IV”.

Teren planowanego skanalizowania obejmuje północną i wschodnią część Przeciszowa tj. ulice: Jazowa, Boconek, częściowo Krakowska, Szkolna, Stroma, Dębowa, Jesionowa, Wąska, Cicha, Topolowa, Nawsie i Kolonia.

Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwe dopiero po przekazaniu do eksploatacji nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i dokonaniu przez inwestora wymaganego prawem budowlanym zgłoszenia zakończenia budowy w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym w Oświęcimiu.

Informacja dla mieszkańców objętych projektem o możliwości podłączenia się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podana na tablicy oraz stronie internetowej Gminy Przeciszów, a także na stronie GZWiK w Przeciszowie.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 1152 z późn. zm.) art. 15 ust. 2 koszt budowy przyłącza spoczywa na właścicielu posesji.

INFORMACJA o zasadach podłączania posesji do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej:

 1. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez GZWiK w Przeciszowie, innego wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia lub właściciela nieruchomości posiadającego niezbędną wiedzę techniczną w tym zakresie, wykonującego przyłącze na własne potrzeby.
 2. W przypadku budowy przyłącza przez GZWiK w Przeciszowie należy złożyć pisemne zlecenie wykonania robót budowlanych w GZWiK oraz ustalić możliwy termin. W ramach zlecenia Zleceniodawca może ustaloną część robót wykonać we własnym zakresie.
 3. W przypadku budowy przyłącza przez innego wykonawcę należy zawrzeć z nim umowę na wykonanie przyłącza oraz ustalić zasady prowadzenia robót budowlanych.
 4. Po włączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy zmienić dotychczasowy sposób użytkowania zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) lub go zlikwidować.
 5. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać w oparciu o istniejący projekt (do wglądu w siedzibie GZWiK w Przeciszowie lub UG w Przeciszowie), zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
 6. Budynki, których podłączenie nie jest przewidziane w realizowanym projekcie (dokumentacja nie zawiera projektu danego przyłącza), a nie wymagające rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, muszą wystąpić do GZWiK w Przeciszowie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych i przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz opracować projekt przyłącza.
 7. W miejscach zmiany kierunku trasy przyłącza, zmiany spadków kanału oraz w miejscu połączenia rur odpływowych (w przypadku kilku odpływów z budynku) należy zabudować studnie rewizyjne tworzywowe o średnicy 425 mm. Na trasie przyłącza nie wolno stosować trójników ani kolanek.
 8. Uprzejmie przypominamy, że w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 1152 z późn. zm.) zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 
 9. Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego, przed jego zasypaniem, należy zlecić uprawnionemu geodecie konieczność pomiaru geodezyjnego ułożonego przyłącza, a GZWiK w Przeciszowie zgłosić gotowość dokonania odbioru technicznego przedmiotowego przyłącza.
 10. Odbiór wykonanych robót (przyłączenia do sieci) zostanie dokonany w terminie uzgodnionym z GZWiK w Przeciszowie i zakończony protokołem technicznego odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego.
 11. Po pozytywnym odbiorze technicznym należy niezwłocznie dostarczyć geodezję powykonawczą i podpisać umowę o odprowadzanie ścieków pomiędzy właścicielem posesji, a GZWiK w Przeciszowie.
 12. W razie uszkodzenia infrastruktury technicznej podczas wykonywania robót budowlanych związanych z włączeniem się do sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie lub przez firmę zewnętrzną, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bezzwłocznego naprawienia tej szkody na własny koszt.

 W przypadku nie dostosowania się do powyższych wytycznych przyłącze kanalizacji sanitarnej nie zostanie odebrane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w GZWiK w Przeciszowie pod numerem telefonu: 33 841-32-27 – osoba do kontaktu: p. Katarzyna Jargus.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

”Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap III”.

Na koniec roku 2012 zakończona została inwestycja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap III".

Teren skanalizowania obejmuje ulice: częściowo ul. Podlesie, ul. Krótka, ul. Oświęcimska, częściowo ul. Krakowska, ul. Rzeczna, ul. Długa, ul. Strażacka, ul. Polna, częściowo ul. Wąska, ul. Stara Droga, częściowo ul. Topolowa, częściowo teren Polanki Wielkiej - ul. Wspólna.

W lutym 2013 roku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy zadania inwestycyjnego, do którego nie wniesiono sprzeciwu.

Niniejszym informujemy mieszkańców objętych projektem o możliwości podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) art. 15 ust. 2 koszt budowy przyłącza spoczywa na właścicielu posesji.

INFORMACJA o zasadach podłączania posesji do gminnej kanalizacji sanitarnej:

 1. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez GZWiK w Przeciszowie lub innego wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia.
 2. W przypadku budowy przyłącza przez GZWiK w Przeciszowie należy złożyć zlecenie wykonania robót budowlanych w GZWiK oraz ustalić możliwy termin. W ramach zlecenia Inwestor może ustaloną część robót wykonać we własnym zakresie.
 3. W przypadku budowy przyłącza przez innego wykonawcę należy zawrzeć z nim umowę na wykonanie przyłącza oraz ustalić zasady prowadzenia robót budowlanych.
 4. W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego (zwanego potocznie szambem) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jego likwidacji lub przeznaczyć go na cele nie związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych.
 5. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać w oparciu o istniejący projekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
 6. W przypadku zmiany przebiegu trasy przyłącza kanalizacyjnego lub jego braku należy opracować nowy projekt.
 7. W miejscach zmiany kierunku trasy przyłącza, zmiany spadków kanału oraz w miejscu połączenia rur odpływowych (w przypadku kilku odpływów z budynku) należy zabudować studnie rewizyjne φ 425. Na trasie przyłącza nie wolno stosować trójników.
 8. Uprzejmie przypominamy, że w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
 9. Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego, przed jego zasypaniem należy zlecić uprawnionemu geodecie konieczność pomiaru geodezyjnego ułożonego przyłącza, a GZWiK w Przeciszowie zgłosić gotowość dokonania odbioru technicznego przedmiotowego przyłącza.
 10. Odbiór wykonanych robót (przyłączenia do sieci) zostanie dokonany w terminie uzgodnionym z GZWiK w Przeciszowie i zakończony protokołem technicznego odbioru przyłącza kanalizacyjnego.
 11. Po pozytywnym odbiorze technicznym należy niezwłocznie dostarczyć geodezję powykonawczą i podpisać umowę o odprowadzanie ścieków pomiędzy właścicielem posesji a GZWiK w Przeciszowie.
 12. W razie wyrządzenia jakiejkolwiek szkody podczas wykonywania podłączenia do sieci kanalizacyjnej przez firmę zewnętrzną właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bezzwłocznego naprawienia szkody na własny koszt.

W przypadku nie dostosowania się do powyższych wytycznych, przyłącze kanalizacji sanitarnej nie zostanie odebrane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w GZWiK w Przeciszowie pod numerem telefonu: 33 841-32-27 - osoba do kontaktu: p. Katarzyna Jargus.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej.