Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie informuje, że świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym na terenie Gminy Przeciszów.

Mieszkaniec składając zlecenie jest zobowiązany zapewnić dojazd beczkowozu do szamba i udostępnić do niego dostęp poprzez otwarcie pokrywy.

GZWiK w Przeciszowie świadczy usługę odbioru ścieków w postaci płynnej, umożliwiającej ich wypompowanie przez samochód asenizacyjny. Pracownicy obsługi beczkowozu nie rozcieńczają, nie mieszają i nie rozdrabniają zawartości szamba.

Usługa odbioru nieczystości ciekłych odbywa się tylko we wtorki, a w przypadku święta przypadającego we wtorek, usługa jest świadczona w kolejny dzień roboczy. W przypadku wystąpienia awarii samochodu asenizacyjnego, zgłoszone zlecenia zostaną zrealizowane niezwłocznie po jej usunięciu.

Podstawą wykonania usługi jest złożenie pisemnego zlecenia w siedzibie naszego Zakładu lub telefonicznie pod nr. tel. 33 8413227. W przypadku telefonicznego zgłoszenia usługi, należy kierowcy uzupełnić zlecenie w formie pisemnej.

Uwaga: niedostosowanie się do powyższych wymogów spowoduje odmowę wykonania usługi.

Cena jednego przejazdu wozu asenizacyjnego na terenie Gminy wynosi 70,96 zł netto. Do ceny transportu należy doliczyć 6,99 zł za każdy m3 odebranych ścieków, max. 4 m3 na jeden kurs. Do rachunku należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

Przykład:

Cena odbioru i wywozu 4 m3 ścieków = [70,96 zł + (6,99 zł x 4 m³)] = 98,92 zł + 8% VAT = 106,83 zł brutto.