Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie informuje, że w dniu  24.05.2018 r. wchodzi  w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  (na okres 3 lat) na terenie gminy Przeciszów  zatwierdzona  decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Decyzja nr KR.RET.070.137.2018 z dnia 23.04.2018 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące przez 3 lata na terenie Gminy Przeciszów

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto
w okresie
od 1 do 12 miesiąca

w okresie
od 13 do 24 miesiąca

w okresie
od 25 do 36 miesiąca
1

Grupa 1

Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy

cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody  4,03 4,28 4,50
opłata stała abonamentowa w zł/odb./okres rozliczeniowy w rozliczeniu o wskazania wodomierza głównego 4,30 4,30 4,30
opłata stała abonamentowa w zł/odb./okres rozliczeniowy w rozliczeniu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 3,60 3,60 3,60
opłata stała abonamentowa w zł/odb./okres rozliczeniowy w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,00 3,00 3,00

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto
w okresie
od 1 do 12 miesiąca

w okresie
od 13 do 24 miesiąca

w okresie
od 25 do 36 miesiąca
1

Grupa 1

Gospodarstwa domowe

cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,93 6,99 7,21
opłata stała abonamentowa w zł/odb./okres rozliczeniowy 1,34 1,98 1,98
2

Grupa 2

Pozostali odbiorcy

cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,93 6,99 7,21
opłata stała abonamentowa w zł/odb./okres rozliczeniowy 1,34 1,98 1,98

 Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.