Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie informuje, że w dniu 12.12.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180). Na podstawie art. 9.1 taryfy obowiązujące w dniu wejścia ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z uwagi na powyżej cytowaną ustawę, poniższe taryfy obowiązują do 10 czerwca 2018 r. lub do dnia zatwierdzenia nowych taryf.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka
miary
netto z VAT
1 Grupa I
Gospodarstwa domowe, przemysłowi i odbiorcy pozostali oraz na cele przeciwpożarowe
cena za 1 m3 dostarczonej wody 4,03 4,35 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej:      
1) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 4,30 4,64 zł/odb./m-c
2) w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 3,60 3,89 zł/odb./m-c
3) w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 3,00 3,24 zł/odb./m-c

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka
miary
netto z VAT
1 Grupa I
Gospodarstwa domowe
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,93 7,48 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - -  
2 Grupa II
Pozostali odbiorcy
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,93 7,48 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej - -  
3 Dopłata do ceny ścieków dla Grupy I cena za 1 m3 2,90 3,13 zł/m3
4 Cena po uwzględnieniu dopłaty dla gospodarstw domowych cena za 1 m3 4,03 4,35 zł/m3