Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Oferta pracy - Główny Księgowy


Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza nabór na stanowisko pracy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

I. Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska.

Główny Księgowy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.

III. Wymagania niezbędne:

Głównym Księgowym, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • nie miała orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz od osób fizycznych, a także ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętność ich stosowania,
 • posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do klasyfikowania (dekretacji) zdarzeń gospodarczych oraz umiejętność do prowadzenia księgowości komputerowej,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Od kandydata wymagamy minimum 4-letniego doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego.

IV. Wymagane dodatkowe:

 • znajomość komputerowych programów finansowo-księgowych oraz pakietu MS Office,
 • znajomość przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej i planu kont,
 • znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o ochrony danych osobowych,
 • umiejętność przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów finansowych w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • znajomość przepisów dotyczących zasad korzystania ze środków unijnych,
 • komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • posiadanie doskonałych umiejętności organizacyjnych oraz myślenia strategicznego,
 • predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego,
 • wysoka kultura osobista i rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad,
 • znajomość zasad finansowania zadań samorządowych zakładów budżetowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego.

V. Zakres obowiązków i wykonywanych zadań na stanowisku głównego księgowego.

Główny Księgowy prowadzi i koordynuje całokształt zagadnień ekonomiczno-finansowych Zakładu w zakresie:

 • organizacji finansów i rachunkowości,
 • wdrożenia i doskonalenia wewnętrznego obiegu dokumentacji finansowej,
 • kontroli wewnętrznej.

Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

 • wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.),
 • prowadzenie gospodarki finansowej zakładu budżetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi  Zakładu,
 • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Zakładu, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego zakładu w odniesieniu do budżetu,
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretację,
 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową zakładu,
 • przygotowywanie planów finansowych i harmonogramu wydatków Zakładu oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i terminowej realizacji umów,
 • ewidencja i prowadzenie spraw majątku trwałego zakładu, nadzorowanie prawidłowego przebiegu inwentaryzacji, likwidacji,  przekazywania środków trwałych,
 • rozliczenia dotacji z budżetu Gminy i funduszy UE na inwestycje i zadania zlecone,
 • rozliczanie podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawych i sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie bilansu rocznego wraz z dokumentacją do corocznej weryfikacji,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
 • opracowywanie wniosków taryfowych dotyczących cen wody i  ścieków, oraz kalkulacji cen usług obcych,
 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika zakładu, dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • nadzorowanie windykacji należności, w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 • prowadzenie spraw pracowniczych m.in. w zakresie zawierania i rozwiązywania umów, awansowania, przeszeregowania, zwalniania,  wydawanie świadectw pracy, prowadzeniem i nadzorowaniem kontrolnych badań okresowych oraz bhp, gromadzenie dokumentacji pracowniczej; pełna i obowiązkowa sprawozdawczość kadrowa,
 • kierowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
 • nadzór nad bezpieczeństwem informacji w zakresie ochrony danych osobowych Zakładu,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.

VI. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • miejsce pracy: Gminy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie,
 • planowany czas pracy: 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo),
 • rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze oraz praca w terenie w zakresie realizowanych zadań wymagająca dużego stopnia samodzielności, możliwość uczestniczenia w szkoleniach.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

VIII. Wykaz wymaganych dokumentów.

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV), uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  • posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  • własnoręcznie podpisane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie obecnej rekrutacji - klauzula zgody i oświadczenie kandydata znajdują się poniżej "Obowiązek informacyjny (dla kandydata w procesie rekrutacji)".

IX. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, 32-641 Przeciszów, ul. Długa 166 (skrzynka pocztowa na ogrodzeniu) w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl, w terminie do dnia 1.02.2023 r. do godz. 13:00.  Decyduje data i godzina wpływu do zakładu. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie pod nr tel. (33) 841-32-27. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Kierownik Zakładu.

X. Postępowanie rekrutacyjne:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru i zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

XI. Informacje o wyniku naboru:

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie https://www.gzwik.przeciszow.pl, na stronie internetowej BIP GZWiK w Przeciszowie https://bip.malopolska.pl/gzwwprzeciszowej oraz na tablicy ogłoszeń GZWiK w Przeciszowie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

XII. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej BIP GZWiK w Przeciszowie  https://bip.malopolska.pl/gzwwprzeciszowej. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (dla kandydata w procesie rekrutacji):

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1), dalej RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi osób ubiegających się o zatrudnienie w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie (32-641) przy ul. Długiej 166, (dalej jako: "Administrator").

Z Administratorem można się kontaktować:

 1. listownie: ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów,
 2. drogą e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl,
 3. telefonicznie: (+48) 33 841-32-27.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się mailowo: iod@gzwik.przeciszow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 ze zm.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 221 § 1 pkt. 4-6 KP oraz na podstawie art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia (UE) 2016/679 w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1-3 KP,  natomiast pozostałe dane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679), która może zostać odwołana w każdym czasie.  Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest niemożność wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji, to znaczy poinformowania wybranych kandydatów o wyniku rekrutacji. Jeżeli przekazane przez Panią/Pana dokumenty nie zostaną odebrane w ciągu 1 miesiąca  od zakończenia procesu rekrutacji, zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych oraz zbioru papierowego Administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania (poprawiania), usunięcia po upływie okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informuję również Panią/Pana, iż stosownie do art. 15 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 jest Pani/ Pan uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe  Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Informuję również, iż stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679  za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.  W celu realizacji praw prosimy o złożenie wniosku w formie pisemnej na wskazany powyżej adres e-mail Inspektora Ochrony Danych lub Administratora Danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do udziału w procesie rekrutacji, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe a także dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. Policji, Prokuraturze).

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

10. Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o  którym mowa w  art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia (UE) 2016/679. Pani/Pana dane nie będą profilowane.


Klauzula zamieszczana w ogłoszeniu rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV podpisanej klauzuli o odpowiedniej treści:

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679, wyrażam zgodę Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych w zakresie szerszym niż wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221).


1 Wypełnić w przypadku, kiedy kandydat dołącza do dokumentacji rekrutacyjnej dane osobowe w zakresie szerszym niż wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221) (np. miejsce zamieszkania, zdjęcie)  

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...