Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Oferta pracy - referent ds. finansowo-administracyjnych

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: referent ds. finansowo-administracyjnych.

 


I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy):

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów.

II. Określenie stanowiska:

Referent ds. finansowo-administracyjnych.

III. Wymagania:  

1. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz.530),
 • pełna zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta ds. finansowo-administracyjnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie oraz  co najmniej 5-letni staż pracy lub wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy,
 • umiejętność obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o ochrony danych osobowych oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w jednostkach administracji publicznej,
 • komunikatywność, sumienność, rzetelność i dyskrecja, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • predyspozycje do pracy na proponowanym stanowisku, dobre umiejętności organizacyjne, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,
 • kultura osobista i zdolności interpersonalne,
 • prawo jazdy kat. B.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • stanowisko pracy zlokalizowane  jest na parterze budynku Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie,
 • rodzaj pracy: praca o charakterze administracyjno-biurowym, przy komputerze, polegająca na ścisłej współpracy z innymi współpracownikami i bezpośrednim kontakcie z interesantami,
 • na stanowisku pracy występują obciążenia: narzędzia wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, czynności wykonywane w pozycji siedzącej,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • planowany czas pracy: 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo).

V. Zakres obowiązków i wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. finansowo-administracyjnych.

Do obowiązków będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w Zakładzie oraz wymaganych ewidencji zgodnie z wymogami regulaminów zakładowych, przepisami PIP i Kodeksem Pracy,
 • prowadzenie spraw pracowniczych m.in. w zakresie prowadzenia i nadzorowania kontrolnych badań okresowych oraz BHP, gromadzenie dokumentacji pracowniczej; pełna i obowiązkowa sprawozdawczość kadrowa,
 • przyjmowanie dokumentów księgowych, ich segregacja oraz wstępna kontrola formalna i rachunkowa,
 • kontrola płatności i windykacja należności,
 • prowadzenie sekretariatu, ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Zakładu i bieżąca obsługa petentów,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi opiniującymi i nadzorującymi zadania realizowane w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz nadzór nad obiegiem, archiwizacją i segregacją dokumentacji związanej z pracą na danym stanowisku,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych Zakładu zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • wspomaganie Głównego Księgowego Zakładu w czynnościach i zadaniach przez niego realizowanych,
 • ścisła współpraca z innymi pracownikami i kontakt z interesantami,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i terminowej realizacji umów,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
 • uzgadniania stanów magazynowych z ewidencją wartościową w księgowości,
 • sporządzanie miesięcznego rozliczenia zużycia paliwa dla środków transportu,
 • prowadzenie ewidencji zakupu paliwa,
 • zastępowanie pracownika prowadzącego zbyt wody i kasę Zakładu.
 • prowadzenie ewidencji odpadów w BDO.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV), uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 • kopie świadectw pracy,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku referenta ds. finansowo-administracyjnych.
 •  własnoręcznie podpisane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie obecnej rekrutacji (klauzula zgody i oświadczenie kandydata znajdują się poniżej ?Obowiązek informacyjny (dla kandydata w procesie rekrutacji)?.

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym  klauzuli o odpowiedniej treści:

?Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679, wyrażam zgodę Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych do celu procesu rekrutacji na stanowisko referenta ds. finansowo-administracyjnych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie?.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. ?danych wrażliwych?) - (wypełnić w przypadku, gdy kandydat do dokumentacji rekrutacyjnej dobrowolnie dołącza tzw. ?dane wrażliwe? (np. dane   dotyczące stanu zdrowia, przekonań religijnych, poglądów politycznych):

Wyrażam zgodę Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. ?dane wrażliwe?), o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679, które sam i dobrowolnie ? tj. nie wymaganych przez Administratora w procesie rekrutacji na stanowisko referenta ds. finansowo-administracyjnych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ? zamieściłam/łem w dokumentacji rekrutacyjnej.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, 32-641 Przeciszów, ul. Długa 166 (skrzynka pocztowa na ogrodzeniu) w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem ?Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. finansowo-administracyjnych? lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl, w terminie do dnia 29.11.2023 r. do godz. od 7:00 do 13:00. Decyduje data i godzina wpływu do Zakładu.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  w Przeciszowie pod nr tel. (33) 841-32-27. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Kierownik Zakładu.

IX.    Postępowanie rekrutacyjne:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I - etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert,

II - etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomienie o jej terminie telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

X. Informacje o wyniku naboru:

Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie https://www.gzwik.przeciszow.pl, na stronie internetowej BIP GZWiK w Przeciszowie https://bip.malopolska.pl/gzwwprzeciszowej oraz na tablicy ogłoszeń GZWiK w Przeciszowie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

XI. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej BIP GZWiK w Przeciszowie https://bip.malopolska.pl/gzwwprzeciszowej. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (dla kandydata w procesie rekrutacji)

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1), dalej RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi osób ubiegających się o zatrudnienie w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie (32-641) przy ul. Długiej 166, (dalej jako: ?Administrator?).

Z Administratorem można się kontaktować:

 • listownie: ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów,
 • drogą e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl,
 • telefonicznie: (+48) 33 841 32 27.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się mailowo: iod@gzwik.przeciszow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 221 § 1 pkt. 4 ? 6 KP oraz na podstawie art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia (UE) 2016/679 w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 ? 3 KP,  natomiast pozostałe dane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679), która może zostać odwołana w każdym czasie.  Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia (UE) 2016/679, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest niemożność wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji, to znaczy poinformowania wybranych kandydatów o wyniku rekrutacji. Jeżeli przekazane przez Panią/Pana dokumenty nie zostaną odebrane w ciągu 1 miesiąca  od zakończenia procesu rekrutacji, zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych oraz zbiorów  Administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania (poprawiania), usunięcia po upływie okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji praw prosimy o złożenie wniosku w formie pisemnej na wskazany powyżej adres e-mail Inspektora Ochrony Danych lub Administratora Danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do udziału w procesie rekrutacji, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe a także odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

10. Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o  którym mowa w  art. 22 ust. 1 i  4 Rozporządzenia (UE) 2016/679, jak również w formie profilowania.
Pliki do pobrania:

kwestionariusz_osobowy_kandydata.docx (Rozmiar: 16861 bajtów)
Kwestionariusz osobowy kandydata

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...